Welcome To Better-Account.com

Better Unique Accounting Co., Ltd.

Better Unique Accountingในฐานะสำนักงานบัญชีคุณภาพ Better Unique Accounting ดำเนินธุรกิจที่ให้บริการทางด้านบัญชีครบวงจร รับทำบัญชี วางระบบบัญชี งานตรวจสอบบัญชี จัดวางแผนภาษีอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ วางระบบภาษีอากรของธุรกิจ ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีอากร และการจัดเก็บเอกสาร บริการจัดทำเงินเดือนบริษัทฯ แบบ Outsourcing ถึงบริษัทฯ บริการจดทะเบียนบริษัท ฯ เพิ่มทุนบริษัท ย้ายที่ตั้งสำนักงานโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสให้บริการแก่ท่านเพื่อมอบบริการที่ดีเยี่ยมของเรา ให้ท่านประทับใจทั้งราคาและบริการ

ในปัจจุบัน รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการจัดทำบัญชีและงานตรวจสอบบัญชี โดยมีการจัดตั้งองค์กรอิสระอย่างสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อเข้ามาทำการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี บริษัทที่ดำเนินธุรกิจต่างๆ จะต้องเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี โดยต้องจัดหาผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีจะต้องรับผิดชอบและควบคุมดูแลผู้ทำบัญชี ให้ทำบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามหลักกฎหมายภาษี

เมื่อทำบัญชีและนำเสนองบการเงินเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เข้ามาตรวจสอบการจัดทำบัญชีและงบการเงินดังกล่าวว่าถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่ เมื่อผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินแล้ว บริษัทจึงจะสามารถนำส่งงบการเงินดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร รวมถึงบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ เนื่องจากสภาวะการณ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการบัญชี จึงทำให้การประกอบวิชาชีพทางการบัญชีมีความสำคัญและจำเป็นกับธุรกิจ

เนื่องจากในปัจจุบันการดำเนินธุรกิจแขนงต่างๆ มีการเจริญเติบโต ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันกันอย่างสูง ทำให้ผู้บริหารมุ่งความสนใจทางด้านการตลาด และฝากงานบัญชีไว้กับสำนักงานบัญชีให้ช่วยดูแลแทนเพื่อการทำบัญชีที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารงานของผู้บริหาร มอบความไว้วางใจกับเรา เพื่อท่านผู้บริหารจะได้มุ่งความสนใจไปยังด้านอื่นของกิจการ


บริการของเรา

งานตรวจสอบบัญชี
บริการด้านงานบัญชี

บริการด้านภาษีอากร
บริการด้านภาษีอากร

จดทะเบียนบริษัท
บริการด้านจดทะเบียน

introBullet ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ของบริษัท ฯ ตามที่กฎหมายกำหนด
   
introBullet จัดทำสมุดบัญชีรายวัน,สมุดบัญชีแยก
ประเภทและรายงานทางบัญชี่ต่างๆ
   
introBullet บันทึกบัญชีด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่
กรมสรพากรยอมรับซึ่งสามารถรายงาน
ผล การดำเนินงานได้เป็นปัจจุบันทุกเดือน
   
introBullet จัดทำปิดงบการเงินรายปีก่อนตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีพร้อมรายละเอียดประกอบ
งบการเงินครบถ้วน ได้แก่
- งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
- รายละเอียดลูกหนี้-เจ้าหนี้คงเหลือ
- ทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา
   
introBullet วางระบบบัญชี
   
  ข้อมูล เพิ่มเติม งานตรวจสอบบัญชี
introBullet จัดวางแผนภาษีอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ
   
introBullet วางระบบภาษีอากรของธุรกิจ
   
introBullet ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีอากร และการจัด
เก็บเอกสาร
   
introBullet บริการจัดทำเงินเดือนบริษัทฯแบบ
Outsourcingถึงบริษัทฯ หรือนำกลับมา
ทำที่สำนักงาน
   
introBullet สอบทานงานภาษีอากรก่อนยื่นแบบ
   
introBullet คำนวณและจัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่น
ในแต่ละเดือนได้แก่ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด. 3,
ภ.ง.ด.53, ภ.พ.30 , รายงานภาษีซื้อ,
รายงานภาษีขาย, พร้อมบริการนำส่ง
สรรพากร
   
introBullet จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษี
ครึ่งปี ( ภ.ง.ด. 51)และยื่นแบบต่อกรม
สรรพากร
   
introBullet การวางระบบบัญชี
   
introBullet เจ้าของกิจการจะทราบข้อมูลทางการเงิน เพื่อการตัดสินใจอย่างทันเวลา
   
  ข้อมูลเพิ่มเติม งานภาษีอากร
introBullet การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ฯ     
- เพิ่มกรรมการเข้า ถอนกรรมาการ
ออกของบริษัทฯ
- เปลี่ยนแปลงชื่อตัว ชื่อสกุล
ลายมือชื่อกรรมการ
   
introBullet เพิ่มทุนบริษัท
- ลดทุนบริษัทฯ
- เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
   
introBullet ย้ายที่ตั้งสำนักงาน
- เพิ่ม ลด สาขาของบริษัทฯ
- เลิกและชำระบัญชี บริษัทฯ
   
  ข้อมูลเพิ่มเติม จดทะเบียนบริษัท

บริการทางบัญชี วางระบบบัญชี งานตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท