แบบฟอร์มงานด้านบัญชี

  Download แบบฟอร์มงานด้านบัญชี , แบบฟอร์ม , เอกสารสำคัญต่างๆ

แบบฟอร์มสำหรับบริษัทจำกัด

      คำแนะนำ
      บอจ.1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด
      บอจ.2 หนังสือบริคณห์สนธิ
      บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง
      บอจ.4 แบบจดทะเบียนแก้ไข
      บอจ.5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
      แบบ ว. รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์
      แบบ ว.1 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม
      แบบ ว.2 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ
      แบบ ว.3 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
      แบบ ว.4 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบเกษตรกรรม
      แบบ ว.5 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
      แบบก. กรรมการเข้าใหม่
      หนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท/รายงานการประชุมตั้งบริษัท/ข้อบังคับ
      สสช.1 แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัท
      หนังสือมอบอำนาจ (บริษัทจำกัด)
      แบบนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
      (ตัวอย่าง) ใบสำคัญรับชำระเงินค่าหุ้น

แบบฟอร์มสำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด
      คำแนะนำ
      หส.1 คำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
      หส.2 รายการจดทะเบียน/แบบจดทะเบียนแก้ไข
      แบบ ว. รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์
      แบบ ว.1 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม
      แบบ ว.2 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ
      แบบ ว.3 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
      แบบ ว.4 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบเกษตรกรรม
      แบบ ว.5 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
      สสช.1 แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัท
      หนังสือมอบอำนาจ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
      แบบคำรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน(ต้องใช้ยื่นประกอบคำขอจดทะเบียน)
      (ตัวอย่าง) ใบสำคัญรับชำระเงินเงินลงทุน

แบบฟอร์มร้านค้า-ทะเบียนพาณิชย์
      คำขอจดทะเบียนพาณิชย์
      รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์
      แบบคำร้องทั่วไป
      หนังสือมอบอำนาจ (พาณิชย์)
     

แบบฟอร์มการจดทะเบียนเลิกบริษัทฯ-ห้างหุ้นส่วนฯ
      ลช.1 คำขอจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
      ลช.2 รายการจดทะเบียนเลิก ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
      ลช.3 รายการชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
      ลช.5 รายการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
      ลช.6 รายละเอียดสมุดบัญชีพร้อมเอกสารทั้งหลาย ห้างหุ้นส่วน/บริษัท

แบบฟอร์มสำหรับนักบัญชี-ผู้สอบบัญชี
      แบบส.บช5 แบบแจ้งการทำบัญชี
      แบบส.บช5ข แบบแจ้งการเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีได้
      แบบส.บช.6 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
   
แบบฟอร์มอื่นๆ   
      คำขอหนังสือรับรอง/ตรวจค้น/รับรองสำเนาเอกสาร
      หนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
      ส.บช.1 คำขออนุญาตเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อื่น
      ส.บช.2 แบบแจ้งบัญชีหรือเอกสารประกอบลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย
      ส.บช.3 แบบนำส่งงบการเงิน
      ส.บช.4 คำขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชี
      สสช.1 แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัท
      หนังสือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
      หนังสือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหญ่
      หนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท/รายงานการประชุมตั้งบริษัท/ข้อบังคับ
    
                                                                                                                                         
Top  รับทำบัญชี Better Unique Accounting       

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: 


ที่อยู่  (Better-Account.com)
Level 29 The Office at Centralworld building
999/9 Rama I Road Khwaeng Pathumwan,Khet Pathumwan,
Bangkok 10330 Thailand

Tel          : +66 (0) 2 207 2460, +66 (0) 2 733 4269

Fax         :+ 66 (0)2 733 4270

E-Mail     : Better-acc@better-account .com

              : better-acc@better-account.com

Web Site  : Better-Account.com

 


บทความ น่ารู้
  ผู้ประกอบการมือใหม่
  การบัญชี
  ภาษีอากร

รับทำบัญชี Better Account