งานตรวจสอบบัญชี

Better Unique Accounting Co., Ltd.

เมื่อผู้ประกอบการทำบัญชีและนำเสนองบการเงินเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าสอบบัญชี ในการจัดทำบัญชีและงบการเงินดังกล่าวว่าถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่ ดังนั้นทางสำนักงานของเราจึงมีบริการงานตรวจสอบบัญชี ในการตอบสนองบริการ ดังต่อไปนี้

  • บริการงานตรวจสอบบัญชีที่ได้มาตรฐาน ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติและข้อกฎหมายทางการบัญชี ตลอดจนการจัดทำบัญชีเพื่อการเสียภาษีให้ถูกต้องแก่ธุรกิจอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
  • นำงบทดลองของลูกค้ามาจัดทำเป็นงบการเงินอันประกอบไปด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุน กำไรสะสม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนผู้ถือหุ้น และหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย
  • นำเสนอรายงานทางการเงินต่อผู้บริหารในข้อผิดพลาดทางการบัญชี เช่น การควบคุมภายใน ความเหมาะสมกับระบบบัญชีที่ใช้ ช่องทางการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่างๆ ที่กระทบต่อการดำเนินงานของกิจการ
  • บริการยื่นงบการเงินหลังทำการตรวจและรับรองด้วยผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งประกอบไปด้วย งบการเงิน บอจ.5 สบช.3 และเอกสารอื่นๆ

การกำหนดค่าบริการค่าสอบบัญชีอยู่ในระดับมาตรฐานมีความสมเหตุ เหมาะสมกับปริมาณและความซับซ้อนของงานและความเสี่ยงของธุรกิจ หากท่านต้องการผู้สอบบัญชีที่มีชื่อเสียง ท่านสามารถมั่นใจได้ เพราะสำนักงานของเรามีประการณ์จาก Big Four และสำนักงานมีชื่อเสียงอื่นๆในประเทศไทยBetter Unique Accounting Co., Ltd.


ที่อยู่  (Better-Account.com)
Level 29 The Office at Centralworld building
999/9 Rama I Road Khwaeng Pathumwan,Khet Pathumwan,
Bangkok 10330 Thailand

Tel          : +66 (0) 2 207 2460, +66 (0) 2 733 4269

Fax         :+ 66 (0)2 733 4270

E-Mail     : Better-acc@better-account .com

              : better-acc@better-account.com

Web Site  : Better-Account.com