ตำแหน่งงานว่าง (Job Vacancies)


เจ้าหน้าที่บัญชีและธุรการ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

หน้าที่รับผิดชอบ:


พนักงานรับ-ส่ง เอกสาร

รายละเอียดงาน: รับ-ส่ง เอกสารให้ลูกค้า สรรพากร ประกันสังคม รวมทั้งจดทะเบียนบริษัทฯ

คุณสมบัติ:
วันเวลาทำงาน: จันทร์-ศุกร์ 8.30 น -17.00 น

นักศึกษาฝึกงาน

สำนักงาน เบตเตอร์ ยูนิค แอคเค้าติ้ง
ต้องการรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี ฝึกหัดงาน 500 ช.ม. สำนักงานมองเห็นถึงความสำคัญในการฝึกปฎิบัติงาน จากประสบการณ์ทำงานจริงในงานด้านบัญชี จึงได้เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ในช่วง กุมภาพันธ์ 2553 ถึง มิถุนายน 2553 นักศึกษาจะได้รับความรู้จากการฝึกปฎิบัติงาน ในด้านการทำบัญชี วางผังระบบบัญชี การใช้โปรแกรมบัญชี ฝึกปฏิบัติงานด้านการบันทึกบัญชี ทั้งภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งนักศึกษา สามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน
หากนักศึกษาท่านใดมีความประสงค์จะฝึกงานกับทางสำนักงาน กรุณาเตรียมหลักฐานการสมัครงานดังนี้
1. สำเนาใบทรานสคริป
2. รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 1 รูป
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน


คุณสมบัติ:
หากนักศึกษาท่านใดประสงค์จะฝึกงานกับทางสำนักงานติดต่อได้ที่


ที่อยู่  (Better-Account.com)
All Seasons Place
87/2 Wireless Road, 36/F CRC Tower
Lumpini,Phatumwan, Bangkok 10330 Thailand

Tel          : +66 (0) 2 625 3048 ; + 66 (0) 2 733 4269

Mobile    : 083 608 7383

Fax         : 02-7334270

E-Mail     : Better-acc@better-account .com

              : Vasita@better-account .com

Web Site  : Better-Account.com


รับทำบัญชี Better Account
รับทำบัญชี Better Account
รับทำบัญชี Better Account
รับทำบัญชี Better Account
รับทำบัญชี Better Account