บริการวางแผนภาษีอากร (Tax Planning)


บริการการวางแผนภาษีเป็นการเลือกแนวทางที่ดีที่สุดซึ่งทำให้เกิดการประหยัดเงินค่าภาษีมากที่สุด โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายจึงไม่ใช่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษีแต่เป็นการออกแบบรายการค้า
และการวางรูปแบบการเสียภาษีซึ่งเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมายแม้บางครั้งอาจจะทำ
ให้สรรพากรรู้สึกไม่ค่อยพอใจก็ตาม

ขอบเขตงานบริการ

  จัดวางแผนภาษีอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ

  วางระบบภาษีอากรของธุรกิจ

  ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีอากร และการจัดเก็บเอกสาร

  บริการจัดทำเงินเดือนบริษัทฯ แบบ Outsourcing ถึงบริษัทฯ หรือนำกลับมาทำที่สำนักงาน

  สอบทานงานภาษีอากรก่อนยื่นแบบ

  คำนวณและจัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นในแต่ละเดือนได้แก่ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด.53,
      ภ.พ.30,รายงานภาษีซื้อ, รายงานภาษีขาย, พร้อมบริการนำส่งสรรพากร 

  จัดเตรียมแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม พร้อมน่ำส่งสำนักงานประกันสังคม

  จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีครึ่งปี ( ภ.ง.ด. 51) และยื่นแบบต่อ
      กรมสรรพากร

  เข้าพบและให้คำชี้แจงกรณีสรรพากร ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทางบัญชี
  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: 


ที่อยู่  (Better-Account.com)
Level 29 The Office at Centralworld building
999/9 Rama I Road Khwaeng Pathumwan,Khet Pathumwan,
Bangkok 10330 Thailand

Tel          : +66 (0) 2 207 2460, +66 (0) 2 733 4269

Fax         :+ 66 (0)2 733 4270

E-Mail     : Better-acc@better-account .com

              : better-acc@better-account.com

Web Site  : Better-Account.com

 


บทความ น่ารู้
 ผู้ประกอบการมือใหม่  ผู้ประกอบการมือใหม่
การบัญชี  การบัญชี
ภาษีอากร  ภาษีอากร

 

รับทำบัญชี Better Account